Leasing Nieruchomości

Leasing nieruchomości jest coraz bardziej popularnym narzędziem finansowania działalności firmy. Stanowi alternatywę dla kredytu i to alternatywę bardzo korzystną podatkowo.

Pierwsze umowy leasingu nieruchomości na większą skalę na polskim rynku zostały zawarte przed ponad 15 laty. Z leasingiem nieruchomości mamy do czynienia od 1989 roku czyli początków transformacji gospodarczej. Pojawiał się on jako element prywatyzacji majątku państwowego poprzez leasing zorganizowanych przedsiębiorstw, w skład których wchodziły także nieruchomości. Leasing nieruchomości w formie jaką znamy w tej chwili początkowo był produktem przeznaczonym dla dużych przedsiębiorstw. Obecnie leasing nieruchomości jak i leasing zwrotny nieruchomości jest produktem dostępnym dla większości firm niezależnie od jej wielkości.

W swoim ogólnym kształtcie leasing nieruchomości nie różni się istotnie od tej konstrukcji, którą znamy z jakże popularnego leasingu samochodów. Stronami umowy są: klient jako korzystający, firma leasingowa jako finansujący i sprzedawca nieruchomości jako zbywca. Jeżeli w przypadku leasingu nieruchomości korzystającym i zbywcą jest ten sam podmiot, mamy wówczas do czynienia z leasingiem zwrotnym nieruchomości. Różnicami które są widoczne na pierwszy rzut oka są zazwyczaj - dłuższy okres leasingu bo wynosi on od 5 do 15 a nawet 20 lat i fakt, że umowa jest zawierana najczęściej w formie aktu notarialnego. Dłuższy jest też czas procedowania wniosku przez firmę leasingową. 

Leasing nieruchomości stanowi doskonałe narzędzie do optymalizacji podatkowej i poprawy sytuacji ekonomicznej firmy, poprzez uwolnienie środków finansowych, które mogą być użyte na dowolny cel w firmie. W tym aspekcie leasing nieruchomości jest atrakcyjną alternatywą do kredytu, przy którym banki zazwyczaj wymagają jasno sprecyzowanego celu kredytowania a po uruchomieniu finansowania zwykle kontrolują, czy otrzymane środki są wydawane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we wniosku kredytowym. Ich wydanie w sposób niezgodny z wnioskowanym może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy kredytu. 

Leasing zwrotny nieruchomości to także sposób wykorzystania wzrostu wartości nieruchomości „drzemiących” w owych nieruchomościach. Zmiana sposobu użytkowania, modernizacja czy zmiana otoczenia biznesowego wokół nieruchomości powodują wzrost jej wartości, z którego nie możemy efektywnie skorzystać posiadając nieruchomość w swoich środkach trwałych. Leasing nieruchomości pośrednio może przyczynić się do podniesienia wysokości kapitałów w firmie, umożliwić spłatę kredytów czy po prostu uwolnić gotówkę zainwestowaną w budowę nieruchomości tuż po jej zakończeniu.

Na polskim rynku leasingu nieruchomości można spotkać oferty firm finansujących, które są skierowane wyłącznie do dużych podmiotów gospodarczych zainteresowanych nieruchomościami o wartości powyżej 10 mln PLN. Pojawiły się też firmy leasingowe, które dopuszczają wartość umowy od 1 mln zł netto wzwyż. Dużą ciekawostką jest pojawienie się w ostatnim czasie firmy oferującej finansowanie leasingiem nieruchomości już od wartości 100-200 tys. zł netto, która stara się wypełnić lukę na rynku leasingu nieruchomości. 

Rozważając leasing nieruchomości oprócz jego oczywistych zalet nie należy zapominać, że nieruchomość jest zazwyczaj najbardziej cennym aktywem w firmie a przez czas trwania umowy leasingu nie stanowi ona naszej własności a jedynie mamy prawo jej użytkowania. Każda umowa leasingu powinna zawierać zapewnienie bezwarunkowego zbycia nieruchomości po jej spłacie korzystającemu. Zazwyczaj firmy leasingowe są skłonne wraz z umową leasingu zawrzeć jednocześnie przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości i wyrażają zgodę na wpisanie w księdze wieczystej prawa pierwokupu nieruchomości przysługującego korzystającemu pod warunkiem spłaty umowy leasingu. Jest to czynność, której z uwagi na swoje własne interesy powinien dopilnować każdy klient.

Rynek leasingu nieruchomości jest rynkiem rosnącym na przestrzeni lat. Dopiero w 2014 roku mamy do czynienia z odwróceniem trendu i po raz pierwszy wolumen wartości zawartych umów spadł rok do roku.

Historia

Historycznie za ostatnie lata rynek leasingu nieruchomości wyglądał następująco:
- 2014 - sfinansowano za pomocą leasingu nieruchomości 136 umów o łącznej wartości 1.247 mln zł,
- 2013 - sfinansowano za pomocą leasingu nieruchomości 304 umów o łącznej wartości 1.630 mln zł,
- 2012 - sfinansowano za pomocą leasingu nieruchomości 187 umów o łącznej wartości 1.468 mln zł,
- 2011 - sfinansowano za pomocą leasingu nieruchomości 239 umów o łącznej wartości 1.254 mln zł

Wraz z poprawą wskaźników ekonomicznych i wzrostem świadomości istnienia alternatywnego narzędzia finansowego jakim jest leasing nieruchomości, można mieć nadzieję, że wolumeny wartości zawartych umów będą wzrastać w kolejnych latach.